CAKES

$36     Regular Size Dozen Cupcakes              

$22     Mini Size Dozen Cupcakes                        

$41     Custom Regular Size Dozen Cupcakes