CAKES

$42     Regular Size Dozen Cupcakes              

$22     Mini Size Dozen Cupcakes                        

$47     Custom Regular Size Dozen Cupcakes