CAKES

$35     Regular Size Dozen Cupcakes              

$18     Mini Size Dozen Cupcakes                        

$40     Custom Regular Size Dozen Cupcakes